Företagande på Söder

Företagande

Offentlig upphandling

Den offentliga upphandlingen uppskattas i Sverige att uppnå ett värde av 450-535 miljarder kronor per år, något som innefattar tusentals myndigheter och företag runtom i landet.

Upphandling

Upphandlingen styrs av de lagar och regler som ställts upp och gäller för all offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. Syftet med dessa är att säkerställa en öppen och säker marknad, därför är det som företagare av största vikt att ha koll på vad som gäller inför upphandlingen.

De åtgärder som myndigheten eller företaget i fråga väljer att vidta för att tilldela ett kontrakt eller ingå i ett ramavtal är det som kallas för den offentliga upphandlingen.

Principer, lagar och regler

Då upphandlingen är hårt styrd av olika lagar och regler är det som företag viktigt att i alla fall ha koll på de mest relevanta. Beroende på vilken typ av upphandling det gäller kan vissa företag behöva gå efter LUF (lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster), medan andra endast behöver följa LOU (lagen om offentlig upphandling).

Utöver LUF och LOU som grundläggande lagar att följa, måste även all offentlig upphandling ske enligt fem principer som säkerställer att upphandlingen sker säkert, tryggt och utan diskriminering.

Ta hjälp av en upphandlingskonsult

Om kunskap kring upphandlingsprocessen saknas inom företaget kan du som företagare hyra in en konsult som är specialiserad på offentlig upphandling. Med hjälp av konsulten kan företaget få rådgivning eller utbildning i ämnet, denna typ av konsult hjälper gärna både små och stora företag att utvecklas inom upphandling.

Upphandlingsprocessen

Processen delas med fördel in i de tre större delarna: planering, upphandling samt avtalsperiod. Processen inleds med en behovsanalys och förfrågningsunderlag för att sedan fortsätta till val av leverantör, tilldelning av kontrakt och tillslut kontraktsskrivning och uppföljning.